Highly fluorinated benzobisbenzothiophenes.

TitleHighly fluorinated benzobisbenzothiophenes.
Publication TypeJournal Article